Rarama, Rudo, Kuseka

KufungisisaNdanga ndichiita kufunga kwakawanda munguva pfupi yapfuura uye ndichiisa nhetembo nemwanakomana wangu pahupenyu, kuva mubereki, basa, hukama, nezvimwewo Hupenyu hunouya kwauri mumatanho uye unomanikidzwa kuita sarudzo dzausingambodi iwe.

Stage 1: Kuroora

Anenge makore masere apfuura ndiko kurambana kwangu. Ini ndaifanira kufunga kuti ndingaite here kana kwete kuti ndive 'vhiki yevhiki' baba kana mumwe chete. Ini ndakasarudza iyo yekupedzisira nekuti ini handaigona kurarama ndisina vana vangu.

Panguva yekurambana, ndaifanira kufunga kuti ndichave murume akaita sei. Ini ndaizove murume akatsamwa here-murume aidhonza wake wekare achipinda nekubuda mudare, akashoresa ex wake kuvana vake, kana kuti ini ndaizotora chikomborero chekuva nevana vangu uye tora mugwagwa mukuru. Ndinotenda ndakatora mugwagwa wepamusoro. Ndichiri kutaura newaimbova mukadzi wangu kazhinji uye ndinotonamatira mhuri yake panguva dzandinoziva kuti vari kutambura. Chokwadi ndechekuti, zvinotora simba shoma nenzira iyi uye vana vangu vari nani pazviri.

Stage 2: Shanda

Kubasa, ndaifanira kuita sarudzo zvakare. Ini ndasiya anopfuura mashoma mashoma mabasa mumakore gumi apfuura. Ndakasiya rimwe nekuti ndaiziva kuti ndaisazove izvo zvandaida kuva mukuru wangu. Ini ndakasiya imwe nguva pfupi yadarika nekuti ini handina kuzadzikiswa pachangu. Ndiri mu rakanaka basa izvozvi zviri kundidenha zuva rega rega… asi ndiri wechokwadi kuti pamwe handizove pano makore gumi kubva zvino, futi.

Hazvireve kuti ndine kusahadzika, zvinongova zvekuti ndinonyatsogadzikana ne 'niche' yangu muKushambadzira neTekinoroji. Ini ndinoda kufamba nekukurumidza kubasa. Kana zvinhu zvadzikira uye makambani achida iwo hunyanzvi husingandifarire, ndinoona kuti inguva yekuenderera mberi (mukati kana kunze). Ndakaona kuti pandinoshanda pane zvandinogona, ndiri munhu anofara zvakanyanya kupfuura pandinenge ndichinetseka nezve kushaya simba kwangu.

Stage 3: Mhuri

Ndiri kusvika makumi mana ikozvino uye ndasvika pane imwe nguva muhupenyu hwangu kwandinofanira kuita sarudzo nehukama hwangu zvakare. Munguva yakapfuura, ndakashandisa simba rakawanda pakuva nemhuri 'inodada neni'. Munzira dzakawanda, maonero avo aikosha kupfuura angu. Nekufamba kwenguva, ndakazoona kuti vaiyera kubudirira zvakasiyana zvakanyanya kupfuura zvandaimboita.

Kubudirira kwangu kunoyerwa nerufaro rwevana vangu, hunhu uye huwandu hwehukama hwakasimba, network yangu yevandinoshamwaridzana navo, ruremekedzo rwandinowana kubasa, uye zvigadzirwa nemasevhisi andinoendesa zuva rega rega. Unogona kuona kuti zita, mukurumbira kana hupfumi hwakanga husimo imomo. Vakanga vasiri, uye havazombove.

Nekuda kweizvozvo, yangu sarudzo yanga iri yekusiya vanhu kumashure avo vari kuyedza kundikwevera pasi pane kundisimudza. Ini ndinovaremekedza, ndinovada uye ndinovanamatira, asi ini handisi kuzoshandisa simba pakuedza kuti vafare zvakare. Kana ndikasabudirira mumaonero avo, vanogona kuchengeta maonero avo. Ndiri ndakanangana nemufaro wangu uye ivo vanofanira kugamuchira mutoro wavo.

Sababa, ndinofara nevari vana vangu parizvino, uye ndinovada zvisingaite. Kutaurirana kwedu zuva nezuva ndezve izvo zvavakabudirira kuita, kwete pakundikana kwavo. Izvo zvakati, ini ndakaomarara pavana vangu kana vasiri kurarama zvinoenderana nekwaniso yavo, zvakadaro.

Makirasi emwanasikana wangu akaderera zvakanyanya svondo rapfuura. Ini ndinofunga ruzhinji rwacho rwaive rwekuti hupenyu hwake hwemagariro hwakanga hwave hwakakosha kupfuura rake rekuchikoro Zvakamurwadzisa paakawana mamakisi, zvakadaro. Akachema zuva rese nekuti anowanzo kuve mudzidzi weA / B. Yakanga isiri iyo kuora mwoyo kwandakaita izvo zvaive pachena, kwaive kushungurudzika kwaaive akaita.

Katie anoda kutungamira mukirasi uye anovenga kuve pasi. Takaita shanduko - hapana shamwari dzinoshanya pahusiku hwehusiku uye hapana-make-up. Make-up yaive iyo yakaoma… ndakanyatsofunga kuti achapisa maburi mandiri nemaziso ake. Mukati mevhiki, zvakadaro, mamakisi ake akatanga kudzoka. Haasi kutsva maburi mandiri futi, uye akatondiseka ini rimwe zuva mumota.

Iyo yakaoma yakaoma waya waya, asi ndiri kuita nepandinogona napo kusimudzira izvo zvakanaka, kwete zvakaipa. Ndiri kuyedza kuvatungamira munzira yegungwa rakanaka, kwete kugara ndichivayeuchidza nezve dutu riri kumashure kwavo.

Sezvo vana vangu pavanokura vakasununguka nezvavari, ini ndinowedzera kufarira ivo vavari kuva. Vanondishamisa mazuva ese. Ndine vana vanoshamisa… asi ini handina kana fungidziro dzekuti 'ndinofunga vanofanirwa kuve' kana 'maitiro avanofanira kuita' Ndikwo kuti vaziye. Kana ivo vachifara navo pachavo, kwavo gwara, uye neni… saka ndiri kuvafarira. Nzira yakanakisa yandinogona kuvadzidzisa nayo ndeyekuvaratidza zvandiri kuita. Buddha akati, "Ani naani anondiona anoona dzidziso yangu." Ini handina kukwanisa kubvuma zvimwe.

Stage 4: Rufaro

Ndinoyeuka a komenda chinguva kudzoka kubva kune yakanaka 'shamwari chaiyo', William ndiani akabvunza, "Sei maKristu vachifanira kugara vachizvizivisa?". Handina kumbopindura mubvunzo nekuti ndaifanira kufunga zvakawanda nezvazvo. Aitaura chokwadi. MaKristu mazhinji anozivisa zvavari nehunhu 'hutsvene kukunda hwako'. William ane kodzero yekupokana vanhu pane izvi. Kana iwe ukazviisa pachako, gadzirira kupindura chikonzero nei uripo!

Ndinoda kuti vanhu vazive kuti ndiri muKristu - kwete nekuti ndizvo zvandiri asi nekuti ndizvo zvandiri kutarisira kuva rimwe zuva. Ndinoda kubatsirwa nehupenyu hwangu. Ndinoda kuva munhu ane mutsa. Ndinoda shamwari dzangu kundiziva semunhu ane hanya, kuisa kunyemwerera pachiso chavo, kana kuvakurudzira kuti vaite chimwe chinhu chakasiyana nehupenyu hwavo. Sezvo ini ndigere kubasa ndichishanda nemutengesi akasindimara kana bhagi randinotambudza mudenderedzwa, zviri nyore kwandiri kuti ndikanganwe iwo mufananidzo muhombe ndotaura mashoma mazwi. Zviri nyore kwandiri kutsamwira vanhu vekambani vari kundipa nguva yakaoma.

Maonero angu (akaganhurirwa) edzidziso dzandinotenda mazviri dzinondiudza kuti vanhu ivavo pane imwe kambani vangave vari kushanda nesimba, vane matambudziko avari kuedza kukunda, uye vanofanirwa nemoyo murefu wangu nerukudzo. Kana ndikakuudza kuti ndiri muKristu, zvinondivhurira kushoropodzwa pandinenge ndiri munyengeri. Ini ndinowanzo kuve munyengeri (kazhinji) saka sununguka kuti undizivise kuti handisi muKristu akanaka, kunyangwe iwe usina zvitendero zvakafanana nezvangu.

Kana ndikakwanisa kuverenga nhanho yechina, ndinosiya ino nyika munhu anofara kwazvo. Ndinoziva kuti ndichawana mufaro wechokwadi… Ndakaona rudzi irworwo rwemufaro kune vamwe vanhu uye ndinozvida ini pachangu. Kutenda kwangu kunondiudza kuti ichi chinhu icho Mwari Anoda ini kuva. Ndinoziva kuti chimwe chinhu chiripo chekutora, asi zvakaoma kusiya tsika dzakaipa uye nekuchinja moyo yedu. Ini ndicharamba ndichishanda pazviri, zvakadaro.

Ndinovimba izvi zvaive zvisina kunyanyo gushy posvo yako. Ini ndaida kutaura zvishoma nezve nyaya dzemhuri yangu uye kunyora zviri pachena kunondibatsira zvakanyanya. Zvichida zvinokubatsira iwe, zvakare!

13 Comments

 1. 1

  GREAT post! Uye ndinofarira kuziva kuti handisi ndega mubereki anoranga nokubvisa makeup. Mwanasikana wangu anofunga eyeliner ishamwari yake yepamoyo. Zvinoshamisa kuti “anoiwana” nokukurumidza sei iye asingabvumirwi kuva nayo. 🙂

  • 2

   Eyeliner ndiye muvengi wababa-ve-a-13-yemakore. 🙂

   Ndinofunga kuti make-up inotsvedza. Handisati ndambove munhu anofarira zvemake-up akawanda uye dzidziso yangu ndeyekuti vakadzi vanoshandisa zvakanyanya nekuti vanoshaya simba kuti vakanaka sei. Saka… kana uine makore gumi nematatu, unozopedzisira waita sePicasso kana wava nemakore makumi matatu.

   Nekumbozorora, ndinovimba kuti Katie anogona kuona kuti akanaka sei uye ozoshandisa zvishoma gare gare.

   • 3

    Ndinobvumirana. Kunyangwe hunyanzvi hwekuona maziso hwemwanasikana wangu hwakauya zvakanaka manheru ano pandakanga ndichigadzirira Heartland Film Festival Crystal Heart Awards gala. Akataura kuti "ndanga ndichizviita zvisizvo" uye akaenderera mberi nekugadzirisa maziso angu. Ehe, ini handisi munhu anofarira zvekuzora, kazhinji b/c handifarire kupedza nguva pazviri. Vakadzi vazhinji vanoiisa ne trowel vanofanira kumira b/c ivo vakanaka chaizvo pasi. Muri baba vakanaka nekuedza kudzidzisa mwanasikana wenyu kuti runako chii chaizvo.

 2. 4

  Wow, iyo post Doug! Ndinofarira maitiro ako.

  Iwe unoziva, pane kupindirana kukuru pakati pechiKristu neIslam kana zvasvika kumhuri nemagariro. Zvakawanda zvawakati unotenda mazviri zvinoenzanisira dzidziso zhinji dzeIslam. Zvinosekesa kuti dzimwe nguva vasiri maMulsim sewe vanoita basa ririnani rekuratidza hunhu hwechiIslam kupfuura mamwe maMuslim ivo pachavo.

  Saka nekuda kweizvi, ndinokukwazisai! Ramba uine mafungiro akanaka. Iwe uri blogger yakanaka, uye iwe chokwadi segehena rinonzwika segehena rababa.

  • 5

   Ndatenda AL,

   Zvinosekesa uchitaura izvozvo. Ndakaverenga Korani uye ndine dzimwe shamwari dzechiIslam. Pese patinoungana tinowana zvakawanda zvakafanana pakati pezvitendero zvedu. Ndatenda nerumbidzo yenyu zvakare – handifungi kuti ndiri mubereki akanaka sezvandingaita, asi ndiri kuedza!

 3. 6

  Ndine urombo kuzvitaura, asi positi iyi ine nharo yekuti ndirege kunyoreswa here kana kuti kwete - nekuda kwezvikonzero zvishoma:

  1. Iyi ibhurogi pamusoro pekutengesa (kana kuti ndiwo maonero angu). Kunyange zvakanaka kuwedzera hunhu uye zvakanaka kutaura zvaunotenda, chinyorwa chakareba nezvechitendero chakandidzima.

  Musandifungira zvisizvo; chitendero chakanaka uye ndinoremekedza zvaunotenda. Asi chitendero ndechemunhu, uye handifungi kuti chine nzvimbo pane bhizinesi blog. Kana ndaida kuverenga nezvechitendero, ndainyoresa kuti ndinyore mablogiki ane maonero echitendero.

  2. Kunyora nezvemusikana ari kuyaruka achichema zuva rose pamusoro pemagiredhi asina kunaka kunondirwadza mudumbu mangu. Mwana haana kuodzwa mwoyo, angangove achitya zvaunoita!

  3. Kunyora pamusoro pokuranga mwana nokuda kwamagiredhi asina kunaka pashure pokunge achema zuva rose (zvisiri zvomenemene kuita kwevasikana vachiri kuyaruka) kunondiita kuti ndiwedzere kurwara. Ranga munhu kana akanganisa uye usazvidemba, chokwadi. Asi kana mumwe munhu akaita sarudzo yakaipa, akazviona, akadzidza kubva mazviri uye akagadzirira kuita zviri nani nguva inotevera, siya zvakadaro. Rega musikana avake confidence. Ngaaite zviri nani nekuti anoda – kwete nekuti anotya kurangwa.

  Ndinoremekedza kuti unogona kana kusabvumirana neni. Ndangofunga kuti ungada kuziva kuti sei iyi blog post yakapotsa mucherechedzo zvachose neni.

  • 7

   Mhoro James,

   Thanks nekutora nguva yekunyora. Kana iwe uchinzwa uchimanikidzwa kuzvibvisa, ndingade urombo kukuona uchienda asi ini zvakanaka nazvo. Iri harisi bhurogi remakambani, ndeyako. Saka nekudaro, ndinopa zano vaverengi vangu nezvehunyanzvi hwangu asi ndiri pachena zvakare mukutumira zvandinotenda nevaverengi vangu.

   Nekufamba kwenguva, ndave shamwari huru nevaverengi veblogi rangu - zvakanyanya muchikamu chekuti ndinogovera zvese basa rangu uye hupenyu hwangu nevaverengi vangu. Ndino; zvisinei, chengeta zvandinotumira muchikamu changu che "Homefront" kuitira kuti udzivise kuaverenga kana uchida.

   Ndinoremekedza maonero ako pane zvakaitika nemwanasikana wangu zvakare. Mwanasikana wangu haana kukiyiwa chero kupi zvako :), ane setup chaiyo… serura, mp3 player, komputa, terevhizheni, nezvimwewo. saka haatombo 'rangwa' kunyangwe kubvisa makeup ndiko kwakamuomesera. Ndinogona kukuvimbisa kuti haandityi. Anogona kugumbuka kana achifunga kuti andiodza mwoyo, asi handina kumbopa Katie chikonzero chokuti 'atye'.

   Handina chokwadi, pamakore gumi nematatu, ndingadai ndakambomubvumira kuti azora makeup asi musikana akanaka ane mamakisi akanaka uye ane maitiro akanaka - saka ndinoedza kumupa rusununguko rwaanoda. Paanondiratidza kuti anogona kuzvibata, handina kumbomuisira miganhu. Kana uri mubereki, unoziva kuoma kwakaita mamiriro ezvinhu aya.

   Ndinovimba ucharamba uchindiziva! Pane ruzivo rwakanaka pane ino blog uye ndinoda kugovera zvandinodzidza muindasitiri.

   Mufaro,
   Doug

 4. 8

  Zvakanaka, Doug. Ndine bhizinesi blog pamwe nechikamu chinonzi "Personal Ramblings" yemhando imwechete yezvinhu. Kurongeka kwesaiti uye kufukidzwa kusvika pari zvino kwakandipa fungidziro yekuti yaive bhurogi rebhizinesi.

  Ndinozviwana ndiri munzvimbo isinganzwisisike paInternet. Ndiri Canadian, uye tsika dzedu dzinowanzoita kunyarara zvakanyanya pamusoro pechitendero kupfuura vavakidzani vedu vekuAmerica, vazhinji vacho vanowanzove vanonyanyisa (mukuona kwangu, uye handisi kuti unonyanyisa). Ini ndinoremekedza zvinotendwa nevanhu uye ndine zvanguwo, handidi zvekumanikidzwa.

  Nehurombo, kunyanyisa uku kwakandisiya ndiine hanya nekuputirwa nebhaibheri, uye radar yangu yekurova iri kuuya inoita kunge yakaiswa pakunzwa kwakanyanya. Saka kana ndikasarohwa pano, ndinoramba. Fair deal?

  Kana vari vanasikana… Zvakanaka kunzwa kuti unoziva kuti vechidiki vanoda rusununguko irworwo, uye kutenda nekuzvigadzirisa. Ndinotenda zvakasimba kana tambo yakasimba, vabereki vanowedzera dambudziko. Iniwo “handiwani” vabereki vanoremedza vana vavo. Haisiyo chete mhinduro.

  Uye…Ndine mwana ane makore gumi nemana uye mwana mudiki ini, saka ndinogona kuenderana nematambudziko ekurera uye simba remakeup.

  Ndatenda zvakare nemhinduro yako. Ndakanga ndiine zvishoma (zvakanaka zvakawanda) zvemabvi-jerk reaction kune iyo post, saka kugovera zvishoma pamusoro pangu kuti usafunge kuti ndiri mbongoro yakakwana, verenga pane yangu post pamusoro pemabvi-jerk reactions.

  • 9

   Isu vanhu vekuAmerica tinoda kusaidzira zvese kumeso kwemunhu wese - hondo, hupfumi, tekinoroji, mimhanzi, chitendero… unozvipa zita uye tinodada nekuzvikanganisa kwatinoita! Kana mumwe wedu ari pachokwadi, zvakaoma kuti titore setiri.

   Ndakagara muVancouver kwemakore matanhatu, ndichipedza Chikoro chesekondari ikoko. Kutaura zvazviri, divi raAmai vangu pamhuri yose ndeveCanada. Sekuru vangu mupurisa akarega basa kubva kumauto eCanada. Ndiri mutsigiri mukuru weCanada uye ndichiri kukwanisa kuimba rwiyo urwu (muChirungu, ndakanganwa vhezheni yechiFrench). Amai vangu ndiQuebecois, vakaberekerwa uye vakakurira muMontreal.

   Ini ndinoseka neshamwari dzangu dzekusekondari kuti America yaisakwanisa kukumbira toque iri nani kupfuura Canada!

   Ndatenda nemhinduro yenyu ine musoro… handina kumbozvitora nenzira iyoyo zvachose.

 5. 10
 6. 12

Unofungei?

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.