Gamuchira Rako Rwomukati Ray Liotta

Sezvo isu takanga takamirira pakumiswa kwedu kubva kuLa kusvika kuSan Francisco, Ray Liotta akafamba achienda kunhandare. Akataura nevamwe vevashandi ndokugara pasi nemumwe wake. Yakanga iri imwe yenguva idzo iwe yausingazive zvekuita… iwe uri mukomana iyeye woenda kundokumbira foto? Kana iwe unosiya mukomana ari ega sezvo pamwe achinetswa nevanhu zuva rese. Ndakanga ndisingadi